Pasporty komunikací


V oblasti pasportů komunikací patří mezi nejvýznamnější oblasti, kterými se firma Melies, s.r.o. zabývá:

Evidence komunikací

Evidence komunikací obsahuje základní údaje potřebné k přehledu o rozsahu majetku a nákladech :
 • délky a zatřídění komunikací
 • systém evidence provedených prací, zásahů do komunikací a investic      
 • evidence finančních prostředků na výstavbu a údržbu

Pasport dopravního značení  a dopravně bezpečnostního zařízení

Pasporty dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení zahrnují technické údaje, lokalizační data, hodnocení stavu těchto zařízení včetně fotodokumentace a obsahují:
 • svislé dopravní značení
 • vodorovné dopravní značení
 • svodidla zábradlí
 • dopravní zrcadla
 • zpomalovací prahy
 • parkovací sloupky
 • tlumiče nárazů

Vyčíslení zanedbanosti komunikací  – metoda Standardy komunikací ©

Metoda Standardy komunikací © zahrnuje hodnocení vozovek
i chodníků, návrh regeneračních opatření, výpočet zanedbanosti komunikační sítě a návrhy plánu údržby, oprav a rekonstrukcí včetně systematické aktualizace dat a obsahuje:
 • zjištění a evidence závad včetně pořízení videozáznamu z doby provádění kontroly
 • vyhodnocení stavu komunikací
 • návrhy plánu údržby, oprav a rekonstrukcí c časových horizontech
 • aktualizace výskytu závad zanedbanosti na základě evidence provedených prací

Další činnosti

 • standardy údržby silniční vegetace
 • pasport orientačního dopravního značení
 • pasport kolektorů
 • pasport a hodnocení mostů

  design by: Dana Martinková coded by: rhaken.net